Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

Klachtenregeling

KANTOORKLACHTENREGELING DIRLEX

 

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

 

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Dirlex en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie

 1. Deze kantoorklachtenregeling is via de website dirlex.nl openbaar gemaakt.
 2. Dirlex heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen dat de kantoorklachtenregeling van toepassing en dat deze kantoorklachtenregeling op verzoek verkrijgbaar is en tevens te vinden is op de website van Dirlex.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt Dirlex benadert met een klacht, dan zal mr. K. Dirlik de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.
 2. Voor zover dat nog niet is gebeurd, stelt mr. K. Dirlik de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. K. Dirlik en de klager zullen trachten samen tot een oplossing te komen
 4. K. Dirlik handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. K. Dirlik stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr. K. Dirlik het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 7. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan een tuchtrechtelijke klacht naar de Deken van het arrondissement Noord-Holland worden gestuurd en een klacht over een declaratie naar de bevoegde rechtbank. Mr. K. Dirlik zal deze andere wijzen van geschilbeslechting met klager bespreken.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. K. Dirlik neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 administratie

 1. K. Dirlik registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. K. Dirlik houdt een klachtdossier bij.
 3. Jaarlijks worden klachtdossiers geanalyseerd en onderzocht hoe de dienstverlening kan worden verbeterd.
Loading