Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

KAT IN DE ZAK (II)

Verborgen gebreken bij de aankoop van een auto

In een vorige blog is met u besproken hoe je bij de aankoop van uw huis een kat in de zak kan kopen als blijkt dat het huis allerlei verborgen gebreken heeft. Opvallend genoeg heeft de wet eenzelfde gebrekenregeling voor een huis als voor ieder ander product dat u aanschaft. In dit artikel gaat het over de aanschaf van roerende zaken en de problemen die u daarmee kan ervaren.

Een roerende zaak is alles wat niet onroerend is; dus als het niet om grond of gebouwen gaat, dan is het goed dat u heeft aangeschaft al snel roerend. Zo is uw inboedel roerend, uw (brom)fiets, uw auto en ga zo maar door. Voor het gemak gebruik ik hierbij de auto als voorbeeld van een roerende zaak waar behoorlijke verborgen gebreken aan kunnen kleven.

Ook voor de auto geldt dus, net als bij een huis, dat art. 7:17 BW het uitgangspunt is. Het gaat in dit artikel dan met name om lid 1 en lid 2:

Lid 1 : een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden

Lid 2: Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Lid 1 legt de zogenaamde “conformiteitseis” vast. Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden en als hij dat niet doet, dan is de zaak non-conform. Dit betekent simpel gezegd dat u moet krijgen wat u heeft gekocht. Als u een BMW heeft gekocht, dan moet u ook een BMW krijgen.

Het gaat echter vaak niet om dit soort simpele vragen. Als u een auto koopt, dan ziet u die op internet of bij de dealer en dat is dan ook de auto die u mee krijgt nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. Waar het vaak om gaat is dat de auto het soms opeens begeeft. De accu blijkt bijvoorbeeld heel snel op te gaan of er blijkt van alles mis te zijn waardoor je meteen een torenhoge rekening van de garage krijgt; dit is niet wat u had verwacht. Daarom is het tweede lid van art. 7:17 BW veel belangrijker want dit artikellid vult nader in wat de conformiteitseis concreet inhoudt.

Het blijft echter vaag. Wat is bijvoorbeeld “aard van de zaak”? En wat voor “mededelingen van de verkoper” zijn relevant en hoe bewijs je dat die mededelingen zijn gedaan? Welke “eigenschappen” mocht je op grond van de koopovereenkomst verwachten”? U mag aannemen dat u minder hoge eisen mag stellen aan een tweede hands auto dan aan een gloednieuwe auto, maar wat je nog wel eisen bij een tweede hands auto?

Daarom gaat het in de rechtspraak vaak om de laatste zin van art. 7:17 lid 2 BW: de gekochte auto moet geschikt zijn voor normaal gebruik. U moet in een auto kunnen rijden; dat is het minimale normale gebruik wat u als koper mag verwachten. Dus als de motor het helemaal begeeft binnen een maand na aankoop, dan kunt u niet in de auto rijden en is de auto niet geschikt voor normaal gebruik. Bij een motor die het begeeft, gaat het vaak om een inwendig probleem. Dus niet een gebrek die u bij de aflevering al had moeten zien. Anders kan de verkoper de koper verwijten dat hij niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan.

Een aantal zaken moet u op letten als u een auto aanschaft :

  • Voorkeur gaat uit naar een erkende dealer ;
  • Houdt er wel rekening mee dat deze dealer een professionele verkoper kan zijn die algemene voorwaarden hanteert; art. 7:17 BW is van regelend recht. Dat betekent dat de verkoper via de algemene voorwaarden deze wettelijke regeling buiten werking kan stellen ;
  • Echter, daar hoeft u weer minder bang voor te zijn als u een consument bent. Als een consument van een professionele dealer koopt, dan gaat het om een consumententransactie. De wet schiet u in dat geval behoorlijk te hulp. Zo kan bij consumententransacties niet snel van wettelijke regels afgeweken worden die zijn geschreven ter bescherming van de consument en als uw motor het inderdaad binnen een maand na aflevering het al heeft begeven; dan heeft de koper in principe al bewezen dat dit verborgen gebrek er ten tijde van de aflevering ook al moet zijn geweest. Een gebrek die zich binnen zes maanden na aflevering van een auto openbaart en die aan het normale gebruik in de weg staat, wordt vermoed ten tijde van de aflevering ook al aanwezig te zijn geweest. De kosten van herstel komen dan voor rekening van de verkoper, tenzij hij kan bewijzen dat de gebreken zijn ontstaan na de aflevering en dus voor rekening van de koper behoren te blijven. De bewijslast wordt dus ten gunste van de koper omgekeerd als het gebrek zich kort na de aflevering van de gekochte auto openbaart; de regeling hiervoor is te vinden in art. 7:18 BW.

Als u meer informatie wilt over contracten, consumententransacties of verborgen gebreken of vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit artikel dan kunt u uiteraard bellen of mailen!

Hartelijke groet,

Dirlex

Deel op social media

Loading