Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u een ondernemer bent die een dienst verleent of een product verkoopt is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren. Deze voorwaarden maken het mogelijk om heel veel belangrijke zaken in één keer te regelen zonder daar iedere keer weer afzonderlijk over te moeten onderhandelen.

In deze digitale tijdperk worden veel producten online, via webshops, verkocht. Ook in dat geval is het raadzaam om algemene voorwaarden te hanteren. De klant moet dan via uw website een link naar de algemene voorwaarden krijgen en een blokje aanvinken waarmee hij aangeeft kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en daarmee in te stemmen. Zonder dat vinkje, kan hij zijn bestelling niet afronden.

Hieronder een aantal veel voorkomende bedingen in algemene voorwaarden. Zorg dat u deze zogenaamde “boilerplates” in uw algemene voorwaarden laat opnemen.

Beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid

Controleer of het voor uw bedrijfsvoering verstandig of mogelijk zelfs verplicht is om u te verzekeren tegen aansprakelijkheidsclaims. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dan kunt u het beste in uw algemene voorwaarden opnemen dat uw aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor uw verzekering dekking biedt. Als uw verzekering helemaal geen dekking biedt, bent u ook geen schadevergoeding aan uw wederpartij verschuldigd. Als uw verzekering dekking biedt tot een bepaald bedrag, dan is uw aansprakelijkheid ook beperkt tot dat bedrag.

U kunt via uw algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid ook helemaal uitsluiten. U bent dan nooit gehouden om enige aansprakelijkheid te vergoeden. In dat geval geldt echter vaak wel dat aan u tegengeworpen kan worden dat dit beding in uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is en vernietigd moet worden. Met name consumenten hebben goede mogelijkheden om bedingen in algemene voorwaarden te vernietigen als daarin iedere vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten en er nooit enige betalingsplicht geldt. Het is daarom verstandig om u te verzekeren en uw aansprakelijkheid niet uit te sluiten, maar deze te beperken tot wat uw verzekering bereid is om te betalen en / of uw aansprakelijkheid te beperken tot het offertebedrag; dat uw klant dus nooit meer kan krijgen dan wat hij u betaald heeft.

Het kan dus aantrekkelijk zijn om uw aansprakelijkheid via uw algemene voorwaarden helemaal uit te sluiten, maar u kunt dan van een koude kermis thuis komen als deze zogenaamde exenoratieclausule wordt vernietigd omdat hij onredelijk bezwarend is. Het is daarom beter om de aansprakelijk niet helemaal uit te sluiten, maar te beperken op de hiervoor genoemde manieren.

Klachtplicht

In het verlengde van een aansprakelijkheidsbeperking, ligt de klachtplicht voor uw klant. Het opnemen van een klachtplicht beschermt u tegen claims die maanden of zelfs jaren later pas binnen komen. U kunt de zaak van deze klant dan al uit uw archief gewist hebben en geen rekening meer hebben gehouden met het feit dat deze klant nu nog met een klacht aankomt. De wet kent al een regeling hiervoor, maar deze is niet concreet. Er gelden geen vaste termijnen waarbinnen de klacht over een gebrek in uw product of dienst kenbaar gemaakt moet worden. Daarom adviseer ik dat u in uw algemene voorwaarden een concrete termijn invult waarbinnen de klacht ingediend moet worden; bijvoorbeeld maximaal binnen drie maanden na het ontdekken van de klacht op straffe van verval van rechten. Met andere woorden: u kunt niet meer aangesproken worden als niet binnen deze termijn wordt geklaagd. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking komt dan niet meer aan de orde.

Verjarings- en vervaltermijnen

Veel mensen weten niet dat verjaringstermijnen van regelend recht zijn. Dat betekent dat u niet gebonden bent aan de verjaringstermijnen die in de wet staan. In de wet staan verjaringstermijnen van wel 20 jaren; bij contracten geldt meestal de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar.

Als ondernemer is het verstandig om van deze wettelijke verjaringstermijnen af te wijken en deze in te korten. Mijn advies is om deze in te korten tot een jaar. Verjaringstermijnen korter dan een jaar worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn en kunnen vernietigd worden. Dat kan met name gebeuren als u consumenten als klanten heeft. Daar komt bij dat een verjaringstermijn korter dan een jaar ook wel onredelijk kort is.

Gekoppeld aan een verjaringstermijn, kunt u een vervaltermijn hanteren. U kunt bijvoorbeeld verlangen dat een klant die u binnen de verjaringstermijn aansprakelijk heeft gesteld; binnen zes maanden nadat u de aansprakelijkheid heeft afgewezen zijn claim indient bij de rechter op straffe van verval van rechten. Op die manier voorkomt u dat wanneer u de aansprakelijkheid eenmaal heeft afgewezen, uw klant heel lang niets van zich laat horen en u na lange tijd opeens toch een dagvaarding out of the blue ontvangt. De klant wordt gedwongen om tijdig een keuze te maken en u niet in onzekerheid te laten over zijn intenties. Als hij dan toch “te laat” naar de rechter stapt, dan heeft u een sterk verweer.

Slot

Zoals aangegeven zijn dit slechts een aantal standaardbedingen die in veel algemene voorwaarden voorkomen. Het is niet verstandig om deze boilerplates van het internet te plukken en in uw algemene voorwaarden op te nemen. Het is veel beter om een paar honderd euro te spenderen aan professioneel opgestelde algemene voorwaarden die specifiek zijn toegespitst op uw bedrijf en uw markt. Met name omdat deze algemene voorwaarden uw bedrijf nog jaren kunnen baten. U verdient deze investering altijd terug.

Als u nog vragen heeft over algemene voorwaarden, wilt dat ik uw algemene voorwaarden opstel of uw bestaande algemene voorwaarden kritisch tegen het licht houd, schroom dan niet om te bellen of te mailen!

Deel op social media

Loading