Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

Algemene voorwaarden

 1. Dirlex: interim & advocaat, is een handelsnaam van Dirlex B.V. Dirlex B.V., hierna te noemen: “Dirlex” een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 89739310, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar.
 1. Binnen Dirlex wordt de advocatenpraktijk uitgeoefend. Tevens verrichten de advocaten werkzaamheden op detacheringsbasis voor inleners.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen voor alle aan Dirlex verbonden advocaten en medewerkers.
 1. Bij verhindering van de advocaten bij Dirlex, kan men zich wenden tot de vaste waarnemer: mr. J.J. Jansen, werkzaam bij Advocatenkantoor Dex Legal aan de Bloemendaalseweg 163 II, 2061 CJ Bloemendaal. Beide advocaten(kantoren) vallen onder het toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dirlex aanvaarde (detacherings)opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.
 1. Iedere bij Dirlex werkzame persoon is verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dirlex, welke via de verzekeringsmakelaar Kramer & Co Verzekeringen is ondergebracht bij CNA Hardy. De aansprakelijkheid van Dirlex en de voor haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het betreffende geval reeds is gefactureerd tot een maximum van € 5.000,–. Indien Dirlex de aansprakelijkheid niet erkent, vindt geen uitkering van schade plaats.
 1. Tenzij met de opdrachtgever anders is afgesproken, is Dirlex bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd om derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Dirlex gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Verstrekte opdrachten worden door Dirlex uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Dirlex tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Dirlex is bevoegd om haar tarieven uurtarief jaarlijks te indexeren met maximaal 5%. Er is geen Stichting Derdengelden en ook geen derdengeldrekening. Dirlex kan derhalve voor opdrachtgever of derden bestemde gelden niet in ontvangst nemen en beheren.
 1. Dirlex zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en deze enkel bewaren en verwerken conform de verplichtingen uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De persoonsgegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en enkel worden gedeeld met derden voor zover dat ten behoeve van het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening noodzakelijk is. Het dossier van de opdrachtgever wordt vijf jaar in het archief van Dirlex bewaard, waarna het wordt vernietigd. Voor het verwerken van gegevens, verwijst Dirlex voor het overige naar de privacy statement op de website van Dirlex (https://dirlex.nl/privacystatement). Op verzoek kan een afschrift van de privacy statement kosteloos toegestuurd worden.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Dirlex bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.
 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Dirlex is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de rechtbank Noord-Holland is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtgever en Dirlex.
Loading