Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

Algemene voorwaarden

  1. Dirlex is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. K. Dirlik de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Daarnaast verricht mr. K. Dirlik werkzaamheden op detacheringsbasis voor inleners. Bij verhindering van mr. K. Dirlik kan men zich wenden tot zijn vaste waarnemer mr. J.J. Jansen, werkzaam bij Advocatenkantoor Dex Legal aan de Adriaan Pauwlaan 29 te 2101 AJ Heemstede. Beide advocaten vallen onder het toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dirlex aanvaarde (detacherings)opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.

  3. Iedere bij Dirlex werkzame persoon is verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dirlex, welke via de verzekeringsmakelaar AON plc. is ondergebracht bij Zurich Insurance plc. De aansprakelijkheid van Dirlex en de voor haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het betreffende geval reeds is gefactureerd tot een maximum van € 5.000,–. Indien Dirlex de aansprakelijkheid niet erkent, vindt geen uitkering van schade plaats.

  4. Tenzij met de opdrachtgever anders is afgesproken, is Dirlex bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd om derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Dirlex gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  5. Verstrekte opdrachten worden door Dirlex uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Dirlex tegen aanspraken van derden dienaangaande.

  6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Er is geen Stichting Derdengelden en ook geen derdengeldrekening. Dirlex kan derhalve voor opdrachtgever of derden bestemde gelden in ontvangst nemen en beheren.

  7. Dirlex zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en deze enkel bewaren en verwerken conform de verplichtingen uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De persoonsgegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en enkel worden gedeeld met derden voor zover dat ten behoeve van het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening noodzakelijk is. Het dossier van de opdrachtgever wordt vijf jaar in het archief van Dirlex bewaard, waarna het wordt vernietigd. Voor het verwerken van gegevens, verwijst Dirlex voor het overige naar de privacy statement op de website van Dirlex (https://dirlex.nl/privacystatement). Op verzoek kan een afschrift van de privacy statement kosteloos toegestuurd worden.

  8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Dirlex bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.

  9. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Dirlex is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de rechtbank Noord-Holland is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtgever en Dirlex.
Loading